*** mini Yoshihiro Matsuura ***@>>“ú–{Œê
mini Yoshihiro Matsuura

Yoshihiro Matsuura is Drag Racer
in TOYO UNIVERSUTY
DRAG RACING Team.

His riding on Great Monster machine
SUZUKI GSX-R DRAG RACIN special
was very very cool,
He ride YAMAHA Vmax usually
and loves motorcycle.


DRAG RACE needs
Reflexes at moment,
Technique for telling road huge power,
and Willpower.

Yes,

OFFERING TO THE GOD OF SPEED !
Clay Riders